Voorwaarden

.

Dutch Flying Objects
Buorren 28
9038 TE Ingelum

verkoop@dutchflyingobjects.nl
www.dutchflyingobjects.nl

KvK nummer: KvK 01063844
BTW-nr.: . NL001192778B61
Dutch Flying Objects is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: www.hbd.nl en onderschrijft daarmee de algemene handelsvoorwaarden zoals deze binnen het bedrijfschap zijn overeengekomen en vastgelegd.

In grote lijnen luiden deze als volgt, waar van toepassing zijn deze op de bedrijfsvoering van Dutch Flying Objects aangepast.

ALGEMEEN
Deze condities zijn van toepassing op alle leveringen van goederen aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van cliënten, die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht en/of huur deze condities te accepteren. Wij behouden het recht voor ons op overmacht te beroepen, indien die omstandigheden redelijkerwijze (verdere) uitlevering van de bestelling verhindert.

INFORMATIE:
Technische gegevens en informatie worden zo goed mogelijk weergegeven en bijgehouden. Productomschrijvingen en productbeschrijvingen dienen te worden gezien als leidraad. Aan de informatie gegeven op onze site kunnen nimmer rechten worden ontleend.

LEVERING
Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af Ingelum, zodat het risico voor de koper is vanaf het moment dat de goederen onze winkel hebben verlaten. Indien een artikel niet bij ons voorradig is, zullen wij u informeren over de levertijd. Indien de levertijd lijkt uit te lopen tot enkele weken ontvangt u informatie over welke alternatieve kleurstellen of uitvoering wel snel leverbaar is. Opgegeven kleuren en designs zijn niet bindend, daar wij bij bestelling afhankelijk zijn van toeleveranciers.

ANNULERING:
Een verkoopovereenkomst gesloten volgens onze leverings- en betalingscondities kan alleen dan worden geannuleerd tegen betaling van 10% der gekochte goederen, vermeerderd met de kosten, welke reeds gemaakt zijn door veranderingen, welke door cliënt kenbaar waren gemaakt bij de koop. De verkopers behouden zich het recht voor dit contract, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren ingeval van niet voldoen aan hieruit of uit andere lopende contracten voortvloeiende verplichtingen.

BETALINGEN
Betaling geschieden vooraf door middel van overboeking, via Ideal of contant in onze winkel. Het zal ons bij het uitvoeren ener levering te allen tijde vrijstaan van de cliënt een voorlopige en/of gedeeltelijke betaling te verlangen. Bezwaren met betrekking tot de factuur, garantieclaim of andere geschillen schorten de betaling niet op. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ducth Flying Objects en de verplichtingen van de koper ten opzichte van ons per direct opeisbaar.

RECLAMES
Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen, indien en voor zover deze uiterlijk 2 maal 24 uur na aflevering van het gekochte resp. gegarandeerde schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te contoleren. Voor goederen geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met ons overeengekomen zijn. Indien een cliënt, om welke reden ook, een nieuwe respectievelijk verbeterde levering wenst, zal hij ons op straffe van verlies zijner afspraken in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor ons en de cliënt bindend zal zijn. De expert wordt in een dergelijk geval door ons gekozen. Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen twee experts worden gekozen, door ieder der partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de al gekozen experts kan worden benoemd. Diens uitspraak zal, onverminderd het hierna bepaalde, voor ons en de cliënt bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de verliezende partij.

AANSPRAKELIJKHEID:
Veel van de producten die wij verkopen zijn bestemd voor het beoefenen van risicovolle en/of extreme sporten. Wij zijn nimmer aansprakelijk, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden, voor enigerlei schade als gevolg van het beoefenen van deze sporten met de door ons verkochte producten.

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; bestellingen naar aanleiding daarvan gedaan, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van onze bevestiging, zulks met inachtneming van het bepaalde in het overige in deze voorwaarden gestelde. Aanbiedingen gelden niet zonder meer voor nabestellingen. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overeenkomsten met Dutch Flying Objects zijn slechts geldig na onze bevestiging. Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten.

PRIJZEN
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten, vanaf het afleveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in de muntpariteit e.d. prijsverhoging moet worden toegepast, of door ons onopzettelijk onjuist aangegeven. In dat geval mag de cliënt de overeenkomst als niet gesloten beschouwen, in welk geval hij tot een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde is gehouden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Wij behouden ons op eigendom totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. Overdracht van de gekochte artikelen zonder dat hiervoor de betaling is afgerond wordt beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet.

GARANTIE
Wij geven geen gebruiksgarantie op onze producten. Alle goederen worden nogmaals gecontroleerd op fouten en/of gebreken voordat deze worden verzonden. Wij garanderen dat de bestelde artikelen bij levering voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar algemeen aan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. Indien de geleverde goederen hieraan niet voldoen kunnen wij, na ontvangst van deze goederen en na beoordeling hiervan, overgaan tot vervanging of herstel. Deze garantie vervalt bij onjuist gebruik van de producten. De periode voor garantie betreft 1 maand. De factuur is het garantiebewijs.


OVERMACHT
De verkoop geschiedt onder voorbehoud van \\\"Force Majeure\\\". Als \\\"Force Majeure\\\" worden aangemerkt, zodanige gebeurtenissen en omstandigheden, die een duidelijk aanwijsbare direct en indirecte werkende invloed uitoefenen op onze bedrijfvoering, waaronder onder meer: brand in het pand of daar waar onze voorraden zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, rampen van alle aard, geen enkele uitgesloten, acte het principe, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke en andere gevallen, welke buiten controle van de verkoper vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading, wordt de verschepings- of verzendingstermijn automatisch voor onbepaalde tijd verschoven. De verkoper heeft de bevoegdheid de partij in zijn geheel of bij gedeelten te leveren of te annuleren volgens omstandigheden. In geval van uitvoerverbod in het land van oorsprong, heeft de verkoper het recht van andere oorsprong te leveren of het contract als vervallen te beschouwen. Na afloop van een overeengekomen leveringstermijnverkoop, heeft de verkoper het recht zonder voorafgaande kennisgeving dit contract geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren of niet af te zenden. De verkoper is niet verantwoordelijk tegenover eventuele derde houders van dit contract.


HERROEPING:
Binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling kan van de koop worden afgezien. Bij eventuele retourzending dienen de aangekochte producten ongebruikt, onbeschadigd en ongeschonden te zijn. Retourzendingen dienen altijd van te voren worden aangemeld bij ons. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. De verzendkosten van de geleverde goederen komen voor rekening van de koper. Bij het niet aannemen of weigeren van een (rembours)pakket moeten de gemaakt verzend en/of rembourskosten wel worden voldaan. Bij goederen die speciaal op verzoek zijn besteld en buiten het standaard leveringsprogramma vallen vervalt dit recht.

GESCHILLEN
Alle geschillen, gerezen tussen cliënt en ons of tussen ons en de derde die voor ons ten behoeve van cliënt opdrachten uitvoert terzake van de leveringen van goederen of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging dezer condities, zullen in de eerste instantie worden berecht door de te Leeuwarden bevoegde rechter, in welk rechtsgebied ons bedrijf is gevestigd. Zie ook http://ec.europa.eu/consumers/odr/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Dutch Flying Objects | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel